فرش قرمز فرانکفورت برای «مینی»

Vizhenameh - - News -

نمایشگاه خودروی فرانکفورت که ماه آینده برگزار میشود میزبان نخستین محصول کامًال الکتریکی مینی خواهد بود که در بریتانیا تولید شــده اســت. این خودروی پرطرفدار و سفارشی نسخهای متفاوت از هاچبک ســه درب اســت که بزودی رونمایی میشود. هر چند فعًال اخبار رسمی در این خصوص از سوی مینی منتشر نشده اما به نظر میرسد این خودرو که حاصل تعامل و همکاری با بامو است در مرکز حملونقل الکتریکی باواریا ساخته و سپس به تأسیسات مینی در آکسفورد انگلستان فرستاده میشود. البته کمپانــی مینی وعــده داده این مینی تمام الکتریکی را تا ســال 2019 تولید و بالفاصله عرضه کند. ضمن اینکه بامو هم بهعنوان شــریک مینی در تولید این خودرو در نظر دارد نسل جدید تمامالکتریکی خود را به مشتریان معرفی و عرضه کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.