رنو5 مدل 1985 به حراج گذاشته شد

Vizhenameh - - News -

رنو 5 توربو برای نخســتین بار در سال 1985 معرفی و با استقبال خوبی از ســوی عالقمندان به هاچبک روبرو شــد. به تازگی یک دستگاه رنو 5 مدل 1985 به رنگ سفید متالیک و تودوزی قهوهای به حراج گذاشــته شده که پیشبینی میشود با رقم قابل توجهی بهفروش برســد. این رنو 5 توربو 2 که حدود 60 هزار کیلومتر راه رفته، خودرویی کامًال متفاوت از رنو 5 معمولی است. چون شاسی آن اصًالحشده و موتور نیز در میانهٔ آن نصب شده است که میتواند نیروی محرکه را به چرخهای عقب منتقل کند. جالب آنکه این رنو با کلی لوازم و قطعات یدکی برای فروش گذاشــته شده که حتی برخی از همین لوازم یدکی نیز جنبه کالسیک و نایاب دارد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.