راهنمایخریدقدبلندهای زیر 100 میلیون تومان

Vizhenameh - - News -

در شماره گذشته بررسی بازار شاسی بلندها و کراس اوورهای ایران را آغاز کردیم و همانگونه که گفتیم تاش داریم اطاعاتی کوتاه در باره خودروهای حاضر در این بازار بدهیم. در این شــماره مرور خودروها را ادامه میدهیم، جایی که رقبا به مرور به مرز قیمتی 100 میلیون تومان نزدیک میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.