استعمارکارگران ممنوع!

Vizhenameh - - News -

کارگر در هرکشــوری مورد احترام است. در صنعت خودرو نیز کارگر به علت حساس بــودن فعالیتهایش مــورد حمایت ویژه قرار می گیرد. همین امر ســبب شــده تا خودروســازیها جهانی ســعی کنند رضایت کارگران خود را ایجاد کنند تا راندمان کاری آنهــا افزایش پیدا کند. وقتی راندمان کاری افزایش پیدا میکند تیراژ و کیفیت خودروها هم ارتقا پیدا میکند و در نهایت خریدار خودرو از خریدی که انجام داده است رضایت پیدا میکند. بر این اســاس شرکتهای خودروسازی سعی میکنند کارگران بدون مشــکل و با حقوق مناســب کار کنند. اما در ایران شرکتهای خودروسازی به خصوص، خصوصیها با نیروی خود رفتار خوبی ندارند و در حقیقت آنها را اســتعمار میکنند. یعنی با حقوق پایین طلب کار زیاد میکنند. همین مهم سبب شده کارگران خودروســازی تنها برای رفع تکلیــف فعالیت کنند و هیچ انگیزهای برای افزایش کارایی و بهرهوری خود ندارند. در شــرکتهای دولتی هم کارگران شــرایط ایدهآلی ندارنــد ولی تا حدوی در مقایســه با خصوصیها وضعیت بهتــری دارند چرا که مــی توانند از تسهیالتی که خودروساز قائل شده است بهره ببرند. لذا یکی از کارهای که برای پیشرفت صنعت خودرو ضروری است توجه به نیروی کار اســت. نیروی کاری که اگر تقویت شود میتواند به ارتقا صنعت خودروسازی کمک کنــد و در نهایت مردم رضایت بیشــتری از خودروهای داخلی داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.