انقالب ولوو در صنعت خودروهای سنگین

Vizhenameh - - صفحه اول -

این تصویر یک خودروی فضایی از ســری فیلمهای علمی تخیلی نیســت، بلکه ایــن خودرو حاصل یک طرح از مجموعه طراحیهای شرکت ولوو برای خودورهای حمل و نقل سنگین در آینده ای نزدیک است. این خودرو که «حامل خودران ولوو» نام دارد و محصول طراحان زبده و خالق شرکت وولو است. شرکت ولوو طرحهای مشابهی برای کامیون و اتوبوس نیز در نظر دارد که گفته میشــود تا آینده ای نزدیک به مرحله اجرا خواهد رسید. هدف اصلی از این طراحی خالقانه، گسترش مفهوم حملونقل خودران با استفاده از حداکثر فضای خودروهاست. البته فراموش نکنید که این خودروهای نســل آینده قرار است خودران باشــد و راننده ای در کار نیست، فقط ممکن است شانس لذت بردن از سوار شدن آنها نصیب نسل آینده شود.

1

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.