قیمت نجومی رینگ فیبرکربنی پورشه

Vizhenameh - - صفحه اول -

پورشه برای ســری انحصاری 911 توربو^ خود رینگهای جدیدی را طراح و تولید کرده که میتوان با پول آن یک خودروی متوســط در ایران خرید! رینگهای خالقانه پورشــه از جنس فیبر کربن بافته شــده است و بهصورت آپشــن با قیمتی حدود 15 هزار یورو عرضه خواهد شــد. رینگهای جدید پورشه از آلیاژهای معمولی 20 درصد سبکتر و 20 درصد قویتر است. جالب است بدانید طبق رنگآمیزی منحصربهفرد پورشه 911 توربو ^ رینگهای جدید ابتدا با یک رنگ طالیی خاص طراحی شــده بود اما بعدها به رنگ مشکی تولید شد. البته این کمپانی آلمانی در نظر دارد با اســتفاده از فناوری پیشرفته لیزر الیه مشــکیرنگ را ســوزانده تا رنگ طالیی به شکلی جذاب و دیدنی نمایان شود. برای توجیه قیمت نجوم این رینگ ها فقط کافی اســت بدانید هر رینگ از برش و ســر هم کردن بیش از 200 قطعه جداگانه تشکیل و از 18 کیلومتر فیبر کربن ساخته شده است.

8

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.