لوسید ایر؛ یک سدان الکتریکی لوکس

Vizhenameh - - News -

هفته خــودروی مونتری یــک مهمان ویژه و خاص داشــت که در اســتارتآپ همه نظرها را بــه خود جلب کرد. دومیــن پروتوتایپ «لوســید موتورز» بهنام لوســید یک یــا مدل ایــر ŝƌ( ) با توانایی خارقالعاده خود توانست ضمن نمایش یک طراحی رویایی و مرموز، بســیاری از رکوردها را هم بشکند.البته هنوز اطالعاتی از ویژگیهای فنی این سدان الکتریکی لوکس با پرفورمنس کمنظیر منتشر نشده که همین امر بر مرموز بودن آن افزوده اســت. البته لوســید موتورز برای تحقــق رویای تولید انبوه این مدل همچنــان به دنبال تأمین منابع مالی است که گفته میشود چیزی در حدود 700 میلیون دالر برای تأسیسات اصلی در آریزونای آمریکاست. این پروژه گرانقمیت در مرحله اول ســاخت خود نیاز به 240 میلیون دالر دارد تا بتواند 8 تا 10 هزار دستگاه در سال تولید کند. با توجه به برنامههای بلند مدت لوسید موتورز کل تأسیســات این طرح باید تا سال 2022 به اتمام برسد که این پیشرفت بهمعنای تولید ساالنه 130 هزار دستگاه است.

9

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.