جایزه پبلبیچ به مرسدس 1929 رسید

Vizhenameh - - News -

گردهمایی ساالنه پبل بیج رویدادی است که هر سال در آن جوایزی به بهترین و زیباترین خودروهای خاص اعطا میشود. در این راستا امسال هم چنین رویداد بزرگی برگزار شد و جوایز و عنوان پرافتخار این مراســم به خودروی زیبای مرسدس بنز ‪^ ĂƋŬĞƋ džƶƌğƌ‬ مدل 1929 رســید. گفته میشــود این خودروی خاص متعلق به بروس مک کاو از اهالی واشنگتن است. خودرویی که رنگ محسور کننــده آبی بدنه و طراحی ظریف و زیبای اگزوزها و صندوق حمل اشــیا این مدل قدیمی، حسابی باعث تشویق و استقبال تماشاگران شد. البته نمای جلوپنجره، چراغهای بزرگ و گرد و همچنین ستاره ســه پر مرسدس هم جای خود داشت و باعث زیبایی هر چه بیشتر این خودروی کم نظیر شــده بود. بد نیســت بدانید عنوان بهترین خودروی نمایشی در گردهمایی سال گذشته پبل بیچ به یک النچیا آستورا پینین فارینا کابریولت مدل 1936 رسیده بود.

4

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.