تغییردر ایمنی خودروهای فرمول یک

Vizhenameh - - News -

مســابقات فرمول یک بزودی با یک تغییر مواجه خواهند شد. البته این تغییــر ربطی به توان فنی و ظاهر خودروهای مســابقه نداردو مربوط به خودروهای ایمنی مســابقات یا همان «ســیفتیکارها» میشــود. گویا متولیان برگزاری فرمــول یک در نظر دارند با هدف ترویج تکنولوژی رانندگی مستقل، خودروهای ایمنی خود را تبدیل بــه خودروهایی بدون راننده و خودران کننــد. آئودی پیش از این یک خودروی خودران ویژه را در مســابقات تســت کرده و به نتایج خوبی رســیده اما به تازگی مرســدس بنز به عنــوان تأمینکننده خودروهــای ایمنی فرمول یک قصد دارد چنین اقدامی انجام دهد. این در حالیست که تاکنون از مرسدس ‪D' 'd^‬ در این بخش اســتفاده میشــد. با این تغییر از این پس باید رانندگی خودروی ایمنی را به رانندگانی سپرد که میتوانند با یک کنترل کامپیوتری این خودروهای ایمنی را در مسیر به حرکت در آورند!

3

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.