حراج تنها المبورگینی کانسپت

Vizhenameh - - News -

برای خالی کردن حساب بانکی مشتریان خودروهای لوکس و خاص هیچ چیز بهتر از حراج با دستگاه المبورگینی بیهمتا و منحصربفرد نیســت. مطمئناً مشــتریان این حراجیها کاری به مدل خودرو و آپشــنهای آن ندارند و فقط به فکر تملک این محصوالت محدود و تک هستند. به تازگی نمونه کمیاب و شاید تنها المبورگینی موجود بهنام کانســپت^ به حراج گذاشته شــده که در سال 2006 معرفی شــد. البته داستان این المبورگینی هم جالب است. این کمپانی در نظر داشت ابتدا صد دستگاه از این گاالردوی ویژه را برای مشتریان وفادار خود تولید کند اما هزینههای تولید سر به فلک کشید و زمان محدود کمپانی هم مانع تولید این مدل شد. قیمت این خودرو هنوز اعالم نشده اما آخرین باری که این مدل به حراج گذاشته شد سال 2005 بود که حدود3 میلیون دالر قیمتگذاری شد اما بنابه دالیل نامشخصی بهفروش نرسید.

5

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.