مشهورترینخودروی ضدگلوله تاریخراببینید

Vizhenameh - - News -

پارسا اســالمی / خودروهای ضدگلوله زیادی در طول تاریخ توسط سران کشورها و افراد مشهور خریداری و رانده شدهاند. خودروی کادیالک رئیس جمهور آمریکا و خودروهای پاپ واتیکان در این میان احتماالً تعدادی از مشهورترین و آشناترین نمونهها هستند اما شاید لقب مشــهورترین خودروی ضدگلوله را بتوان به یک کادیالک 90 ساله داد، خودرویی که روزگاری نام صاحبش لرزه بر اندام پلیس و البته گروههای خالفکار آمریکایی میانداخت و روزگاری خودرو رسمی کاخ سفید برای جابجایی رئیس جمهور آمریکا بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.