نقش گستردهی بنز، بیامدبلیو و برادران اسماعیلپور

Vizhenameh - - News -

بررسی ابعاد پنهان اعتراضات اخیر قطعهسازان:

چیزی که شرکتهای قطعهساز را نابود کرده حقناشناسیشان است، اگر همین دو تا خودروساز نبودند که االن تمام این شرکتها باید مگس میپراندند. ما که در اطرافمان هرکسی را دیدیم تا ماشینش را از نمایندگی میگیرد ســریع مجبور میشــود برود یک مکانیکی و کل قطعات را عوض کند؛ اما این شرکتها باز هم خود را طلبکار خودروسازان میدانند! به هرحال بهتر است تولیدکنندگان قطعات بدانند که شرکت سایپا خود را برای رهایی از وابستگی به این قطعهسازان همیشه ناراضی آماده کرده و حتی اقدامات موفقیتآمیزی را در این راســتا انجام داده است. در حال حاضر گام اول این اقدامات با حذف دستگاه پخش ماشــین با موفقیت انجام شــده و انتظار میرود گامهای بعدی هم به زودی به نتیجه برســند. بنده مطمئنم در آتیهی نزدیک خودرویی تولید خواهد شد که خود مشتری باید جای خالی را با قطعات مناســب پر کند و با همین رویکرد تمام رقبا از جمله بنز و بیامدبلیو و برادران اسماعیلپور به جز کریم را کنار خواهد زد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.