تیونینگها همهجا نیستند

Vizhenameh - - News -

تیونینگ کردن خودروها در همه کشــورها مورد اســتقبال قرار میگیرد و انگار تمام کسانیکه سراغ آن میروند نگاهشون به خودرو یکی است و دیگر فرقی ندارد ایران باشد یا اروپا. همه و همه از خودرو تیونینگ شده خواستههایی دارند که حاضر هستند برای آنها میلیونی خرج کنند.اما خودروها ی تیونینگ شده (تیونینگ به معنای ارتقای فنی و ظاهری است که شاید با کمی ریشهیابی بتوان معنای لغوی آن را ارتقاء دانست) همهجا تردد نمیکنند، یعنی این خودروها را در خیابان ها نمی بینید. خودروهای تیونینگ شده معموال در پیستها هستند تا در مسابقات شرکت کنند. اما در ایران عکس این موضوع صدق میکند.خودروهای تیونینگ شــده در خیابانهای کشورمان جوالن میدهند و صدای غرش موتور بهنحوی اســت که عابران پیاده را به رعب و وحشت میاندازد. این افراد پولهای میلیونی هزینه میکنند تا خودرویشان کارآمدی بسیار باالیی پیدا کند و از هم مدلهای خود پیشی بگیرد. شاید نبود پیست مناســب یکی از دالیلی است که جوانها ترجیح میدهند در خیابانهای ســطح شــهر تردد کنند. با این تفاســیر یکی از نکات مهم در تیونینگ کردن خودروها این اســت که آن خودرو برای ماندن در ترافیک و تردد در ســطح شهر نیســت. خودروهای موجود بهخوبی میتوانند این خواسته را برطرف کنند ولی موقع تیونینگ دیگر نباید آن خودرو سر از خیابان ها در بیاورد. خوانندگان روزنامه ایران با ارسال پیامک به شمارهای که در شناسنامه خودرو پالس آمده است میتوانند سؤاالت خودرویی خود را از کارشناسان فنی ما بپرسند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.