انقراضدرکمینگاهگیاهان

Vizhenameh - - News -

البتــه پژوهشهای جم زاد محدود به محیط آزمایشــگاه نیســت. او با ســفرهای فراوان و مورد بررسی قرار دادن رویشگاههای طبیعی مختلف، گونههای گیاهی را شناســایی کرده که ســطح محــدودی را در طبیعت اشــغال کردهانــد و این در مواردی از چند صد متر مربع تجاوز نمیکند. گونههایی در معرض خطر انقراض که اگر اتفاقی برای رویشگاهشــان بیفتد دیگر نمونهشان روی زمین نخواهد بود. جم زاد بعد از شناســایی هم دست روی دست نگذاشــته. «کار دیگری که تمرکز داشــتم حفاظت از تنوع زیســتی گیاهان ایران بود. باتوجه به اینکه رویشــگاهها چــه ســطحی را اشــغال میکند میتوانیــم جایگاهی را در ســطح جهــان اعالم کنیم. رویشــگاههای حفاظت شــده را بیشــتر کنیم و به جمعآوری بذر گونههای در معرض خطر، نگه داری شــان در بانک بذر و پرورش شــان در باغگیاهشناسی بپردازیم. ســازمان حفاظت محیط زیست و سازمانهای جنگل ها و مراتع باید جدیتر بگیرند و به دیدگاههای ما بیشتر توجه کنند. این کاری است مربوط به این مملکت و فرقی ندارد چه گروهی سر کار است، همه باید تالش کنند این کار رو به جلو برود. مسأله دیگر این است که بحران آب جدی است. خود باغ گیاه شناسی با مشکل روبهرو است. استفاده غلط از منابع آبی را باید اصالح کرد. مردم بدانند کــه امروز کشــاورزی نباید پایهاش محصوالتی باشــد که نیاز به آب بســیار دارند. این منابع طبیعی برای همه است و درآمد زایی نباید با آسیب به منابع طبیعی ایجاد شــود. مفهوم توسعه پایدار و تعادل اکوسیســتم اگر به مردم آموزش داده شود اهمیت این را متوجه میشوند و باید دلسوزش باشند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.