اطالعات فوری

Vizhenameh - - News -

زیبا جمزاد 66 ساله دکترای گیاه شناسی از دانشگاه لندن رئیس بخش تحقیقات گیاهشناسی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور (باغ ملی گیاه شناسی ایران و هرباریوم مرکزی ایران) سردبیر مجله گیاهشناسی ایران عضو تحریریه مجله انگلیسی زبان گیاهان دارویی و محصوالت فرعی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.