همکاری مک الرن و هوندا به پایان رسید

Vizhenameh - - NEWS -

همکاری مجدد هوندا با مک الرن در مســابقات فرمول یک از ســال 51۰۲ آغاز شد، اما این همکاری دوباره در فصل جاری به بن بســت خورده و امیدی به ادامه همکاری این دو برند معروف نیست. البته مک الرن چندان هم تنها نیست و خبر رسیده که قرار است شرکت رنو جایگزین همکار قبلی مکالرن شود. این خبر چندان هم شایعه به نظر نمیرسد چراکه گفته میشود مکالرن برای مدت سه سال با رنو به توافق رسمی رسیده و قرار است این همکاری جدید تا سال ۰۲۰۲ ادامه یابد. یکی از نکات جالب توجه همکاری جدید مک الرن و رنو، حضور کمکی فرناندو آلونسو در این همکاری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.