جنرال موتورز هم وارد گود شد!

Vizhenameh - - NEWS -

جنرال موتورز با هدف تولید و عرضه نخستین خودروی خودران خود وارد میدان شــد و با خرید 581 میلیون دالری شرکت کروز اتومیشن توانست تا به فناوری تولید این خودروها دست یابد. البته این شرکت اعالم کرده هویت مستقل خود را حفظ خواهد کرد و با همین رویکرد آماده تولید نخســتین خودروی خودران برای شرکت جنرال موتورز آن هم با تعداد انبوه اســت. گفته میشود این شرکت پیش از این هم حدود ۰5 دستگاه خودروی خودران برای استفاده شخصی کارمندان خود تولید کرده که البته دارای فرمان اســت ولی میتواند به صورت خــودکار و بدون راننده هم در آید. جزئیات و قیمت این خودرو هنوز مشخص نشده اما با توجه به پیشــینه جنرال موتورز میتوان منتظر معرفی محصول جدیدی در زمره خودروهای خودران بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.