بوتاس در مرسدس ماندنی شد

Vizhenameh - - NEWS -

خبر کوتاه بود و مهم؛ توافق مرســدس و بوتاس که با عقد قراردادی یکســاله تا پایان فصل 81۰۲ صورت گرفت، بدینترتیب «والتری بوتــاس» راننــده جوان فنالندی بــرای دومین فصــل متوالی، تیم مرســدس را همراهی خواهد کرد. بوتاس در اولین مســابقه خود در فصل 71۰۲ در استرالیا، سوم شد و کمی بعد توانست در روسیه برای نخستین بار به پیروزی در فرمول یک برسد. دومین پیروزی او نیز در اتریش ثبت شد و از آن به بعد در 13 مسابقه توانسته ۲ پول پوزیشن و 9 سکو بهدســت آورد. این موفقیتهای متوالی او را به جایگاه سوم رانندگان فرمول یک رســانده اما هنوز 41 امتیاز از همتیمی باتجربه خود یعنی لوئیس همیلتون با سه قهرمانی در فرمول یک عقب است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.