ورود مینی تانک به دنیای محصوالت خودران!

Vizhenameh - - NEWS -

خواسته یا ناخواسته یک پای صنعت خودروسازی در اهداف و کاربردهای نظامی و تســلیحاتی وسط است و نمیتوان این دو مقوله را جدا از هم دانســت. در این راستا به تازگی یک شرکت تولید کننده تجهیزات نظامی نوعی مینی تانک خودران طراحی و تولید کرده که میتواند به راحتی درعملیاتهای شناسایی و حتی حابجایی ادوات نظامی و سربازان استفاده شود. این مینی تانک محصول شــرکت سیستمز است و /ƋŽŶĐŮĂĚ نام دارد که طراحان این شرکت معتقدند با این نوآوری توانستهاند انقالبی در حوزه جنگ افزارهای پیشرفته بوجود آورند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.