صاحب امتیاز: خبرگزاری جمهوری اسالمی مدیر مسئول: محمد فاضلی مدیر هنری: محمد طاهری صفحهآرایی، تصحیح و حروفچینی: آتلیه آگهیهای روزنامه ایران

Vizhenameh - - NEWS -

لیتوگرافی و چاپ: رواق روشنمهر نشانی: تهران - خیابان خرمشهر - پالک61 - واحد پنج - تلفن: 1877 پایگاه اجتماعی: @khodroplus شماره پیامک: 200088761400 سؤاالت خودرویی خود را با ما مطرح کنید

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.