خوشامدگویی قاره سبز به برند DŽĞĞĚ چری

Vizhenameh - - NEWS -

چری را میتوان بزرگترین خودروســاز و صادرکننده کشــور چین دانست که به تازگی با برند DŽĞĞĚ به قاره سبز گذاشته اســت. این برند دارای قوای محرکه الکتریکی اســت که سعی دارد مشــتریان خاصی در اروپا دست و پا کند. این برند چینی، نخســتین محصول خــود که یک شاســیبلند کامپکت با نام

dy اســت را بصورت پالگین هیبریدی عرضه و معرفی کرده است. این مدل با پیشرانه5/1 لیتری بنزینی 147 اسبی و یک پیشرانه الکتریکی 114 اسبی به گیربکس 7 سرعته خودکار و سیستم چهار چرخ محرک هوشــمند متصل شده که صفر تا ۰۰1کیلومتر در ساعت آن حدود 6 ثانیه است. البته کم مصرف بــودن خودروهای چینی هم در این برند وجود دارد، چون این مدل در هر صد کیلومتر تنها8/1 لیتر مصرف سوخت دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.