خواب میلیاردی در گمرکات ایران

Vizhenameh - - NEWS -

سفارش خودروی خارجی ندهید. این هشداری است که مسووالن گمرک به مردم میدهند و میگویند تعداد زیادی خودرو در گمرک مانده اســت که اجازه ترخیص ندارند لذا تا روشن شدن وضعیت واردات خودرو به هیچکدام از شرکتها سفارش جدید ندهید چرا که معلوم نیســت بعد از چه مدت بتوانید به خودروی سفارش داده شده دسترسی پیدا کنید. این ماجرا از دو ماه پیش همزمان با توقف ثبت ســفارش واردات خودرو شروع شد. دولت برای آنکه نسبت واردات به تولید داخلی را کنترل کند و اجازه ندهد ارز از کشور خارج شود جلوی واردات خودرو را گرفت و عنوان کرد تا زمانیکه آیین واردات خودرو در دولت تصویب نشود هیچ خودرویی اجازه واردات به ایران را ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.