خودروسازان ارادهای برای تولید خودروهای برقی ندارند

گفت و گوی اختصاصی خودروپالس با کارشناس ارشد طراحی خودرو

Vizhenameh - - NEWS -

آیا شــرکتهای خارجــی در مراحل اولیــه تولید خودروهــای برقی حاضــر به انتقــال تکنولوژی به خودروسازان ایرانی هستند؟ خودروهای برقی تکنولوژی جدید است و شرکتهای بزرگ خارجی به هیچ عنوان این تکنولوژی را در اختیار خودروساز دیگر قرار نمیدهند. ممکن اســت برخــی از تکنولوژیهای قدیمــی خود به صورت قطرهچکانی و بــا دو برابر قیمت را ارائه کنند که اصال برای توســعه تولیــد این محصوالت در کشور مؤثر نیست. به همین منظور خودروساز داخلی باید به صورت مستقل در این حوزه ورود پیدا کند. برای مدیریت قیمت بــاالی خودروهای برقی که این خود عاملی بــر عدم رغبت مردم بــرای خرید آنها میشود چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ اصوال قیمت خودروهای برقی باالست اما دولت برای حمایت از تولید آنها باید سیاســتهای روشــنی را اتخاذ کند تا هم تولیــد و خرید آنها با اســتقبال روبه رو شــود. در کنار این موضوع برای شــارژ ایــن خودروها هم بایــد اقدامات الزم انجام شــود و با ساخت جایگاههای خاص همانند کشورهای توســعهیافته بستر را برای اســتفاده از این خودروها فراهم کرد. بهعنوان نمونه در برخی از کشورها اتوبوسهای برقی به جایگاههای خــاص مراجعه کرده و باطریهای خالی خود را تحویل و باطریهای شارژ شده را دریافت میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.