هیوالی 1000 اسببخاری آلمانی

Vizhenameh - - NEWS -

هرچند ظاهر متفاوت این خودرو شــاید در نگاه اول بیشــتر از هر چیز جلب توجه کند اما قطعاً وقتی به جزییات فنی برسید از شــنیدن اطالعات موتور آن شگفتزده میشوید چراکه مرســدس بنز، موتور مدلهای فرمول1 را با تغییرات اندک و حتی افزودن توان اضافی به این خودرو آورده است. در اینجا موتور بنزین سوز6/1لیتری را داریم که عینا در مدلهای فرمول1 مرســدس بنز هم اســتفاده میشود و با همین موتورها هم قهرمان فصل پیش شدهاند. این موتور با یک توربوشارژر الکتریکی تقویت شــده است و بهتنهایی ۰۲5 اسب بخار قدرت تولید میکند که برای یک موتور6/1لیتری عدد باالیی است. این موتور باید بر روی یک خودروی خیابانی نصب شود و این یعنی باید دوام بیشتری نسبت به خودروهای مسابقهای داشته باشد و به همین دلیل مهندســان مرسدس بنز تغییراتی در این راســتا در آن اعمال کردهاند؛ حداکثر توان موتور خودرو اکنون بهجای دور موتور۰۰5/11در دور موتور۰۰۰/9 بهدست میآید ضمن آنکه دور آرام موتور (دور موتور در کارکرد درجا) اکنون بر روی ۰۰۰/1 تنظیم شــده اســت در حالی که در خودروهای مسابقهای این عدد بر روی۰۰۰/4 است. موتور خودروهای فرمول یک میتواند بهراحتی دور بگیرد و این مسئله در مورد ‪WƋŽŨĞĐƚ KŶĞ‬ هم وجود دارد چراکه خط قرمز آن بر روی۰۰۰/۰1 دور در دقیقه تنظیم شده است. البته این موتور باوجود تغییرات انجام گرفته همچنان بهشدت تحت فشار خواهد بود چراکه استخراج بیش از ۰۰5 اســب بخار قدرت از یک موتور6/1لیتری به معنای فشــار بســیار زیاد به قطعات است و به همین دلیل احتمال فرســایش قطعات موتور بیشتر میشود. پیش از این شنیده میشد مالکین خودرو بهصورت دورهای و البته در فواصل ۰5هزار کیلومتری باید برای تعویض بعضی از قطعات اصلی موتور به نمایندگیهای مرسدس بنز بروند. این همه ماجرا نیست چراکه این هیوال همانگونه که پیش از این گفتیم یک خودرو هیبرید است و از موتورهای الکتریکی هم بهره میبرد هرچند توان این موتورها بیشتر برای شتاب گیریهای لحظهای و رسیدن به حداکثر سرعت به کار میرود و قرار نیست با این موتورها مصرف سوخت خودرو کاهش پیدا کند. در مدلهای فرمول1 برای این منظور از یک موتور الکتریکی 161 اسب بخاری استفاده میشود اما مرسدس بنز در اینجا دو موتور 161 اسب بخاری دیگر را هم به چرخهای جلو اضافه کرده است. به این ترتیب مجموع توان اینموتورهابهعددشگفتانگیز‪1 ۰۰۰/‬اسببخارمیرسدتا بهیکیازقویترینخودروهایحالحاضرجهانتبدیل شود. نصب دو موتور در چرخهای جلو باعث شده این خودرو عمال یک خودروی چهارچرخ محرک باشد و این یک مزیت بزرگ برای سوپر اسپرت مرسدس بنز در پیچها است چراکه هم در پیچ پایدار است و هم میتواند خیلی سریع از دایره پیچ خارج شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.