دکلدزدی با جوراب زنانه

بررسی عوامل مؤثر در سرقت خودرو

Vizhenameh - - NEWS -

شهاب پاکنگر، فاطمه تهرانی / درست است که ما ایرانیها باهوشترین مردم دنیا هستیم و کل تیم مدیریتی ناسا هم دست ما است، ولی یک ایراد اساسی داریم، همیشه دنبال حاشیه هستیم تا خودمان را اذیت کنیم. مثال همین االن که همهی تیمها دارند خودشــان را برای مســابقات تدارکاتی جامجهانی آماده میکنند، مردم ما غر الکی میزنند که چرا خانمها را به استادیوم راه نمیدهند. باز خدا پدر آقای تاج را بیامرزد که یک دلیل قانعکننده آوردند و گفتند ورزشــگاههای ما از لحاظ فیزیکی آمادگی پذیــرش خانمها را ندارند و قائله را ختم به خیر کردنــد. حاال ما همین حکایت را در مورد خرید خودرو و احتمال سرقت داریم. مثال به جای اینکه خوشحال باشیم که فقط با پرداخت 21 میلیون ناقابل توانستهایم یک ماشین ســطح اول جهانی به اسم پراید را خریداری کنیم و قادریم از بین آلترناتیوهای هیجانانگیِز دوردور در فرمانیه و گیر کردن در تونِل همیشه سنگیِن نیایِش سابق، یکی را انتخاب کنیم؛ الکی لذت این خرید هوشــمندانه را با نگرانی دربارهی اینکه چقدر سرقت ماشین زیاد شده، برای خودمان و دیگران کوفت میکنیم. از آنجا که این دغدغه تمامی ندارد، در ادامه با بررســی نقش عوامل تأثیرگذار در سرقت خودرو، میزان نقشآفرینی هریک از این عناصر را در شکلگیری یک سرقت مورد بررسی قرار میدهیم:

خودروسازها: خودروســازان مــا وظیفهی خود در مورد اتخــاذ تدابیــر امنیتی مناســب را به نحو احســن انجام میدهند. بهطور کلی پیشــگیری از سرقت با دو رویکرد انجامپذیر اســت که بدون شک خودروســازان ما در هر دو رویکرد هزاران گام جلوتر از رقبای خارجی خود هســتند. بخش اول، سرقِت خوِد خودرو اســت، تصور کنید سارق درب خودرو را باز میکند، وارد ماشــین میشــود و استارت میزند، ولی هرچه گاز میدهد ماشــین حرکت نمیکند. عصبانــی میشــود و کال ســرقت را کنــار میگــذارد. خودروســازان ما با قراردادن دریچــه گاز خراب، نه فقط راه ســرقت خودرو را بهطور کلی بســتند، بلکه دزدها را هم از سرقت پشیمان کردهاند. بخش دوم، ســرقت تجهیــزات داخل اتومبیــل، بهویژه دستگاه پخش ماشــین، است که خوشبختانه شرکتهای خودروساز با یک هوشــمندی مثالزدنی آن را نیز محال کردهاند. حذف دســتگاه پخش خودرو، نه تنها باعث شد میزان دزدی ضبط ماشــینها کاهش چشمگیری داشته باشــد، بلکه زمینهی گوش دادن به موسیقی را هم از بین برد که پسفردا یک سری استعداد دیگر هم هرز نروند.

سارقین: باید این تصور مندرس که سارق را شخصی میداند که جوراب زنانه روی ســرش کشیده و دارد مخفیانه اجناس را میدزدد، کنار گذاشــت و پذیرفت که ســارقین هم برای خودشان یک صنف زحمتکش هستند و مانند همهی اصناف، بیزینسپلن و بازار هدف خاص دارند. ناگفته نماند که در اوج رکود تنها صنفی که توانســته با انجام کارهای تخصصی به وظایفش به بهترین شکل عمل کند و خود را سر پا نگه دارد همین طراران ارجمند هســتند. در خصوص سرقت خودرو هم، از آنجایی که جاپارک سخت پیدا میشود، سارقین خیلی حوصلهی بردن ماشین را ندارند و غالبا به سرقت کامپیوتر و زاپاس قناعت میکنند؛ به هرحال برای صنفی که دکل را با جایش غیب میکند، این تیپ دغدغههای عوامانه، کسرشان محســوب میشــود. لذا ترجیح میدهند از حوزهی خودرو چشمپوشی کرده و در حوزههای دیگر خدمترسانی کنند.

مردم: برخی ایراد میگیرند که بیاحتیاطی خود مردم عامل سرقت خودرو است. نمیدانم ما ایرانیها چرا عادت کردهایم که همیشه علیه خودمان حرف بزنیم. در جامعهی پردغدغهی امروز، مهمترین وظیفهی اجتماعی هر انسان فراغت از مسائل پیش پا افتاده و پوچ است. به نظر ما، مردم در حال حاضر به ســطحی از بلوغ فکری رسیدهاند که دیگر خود را در بند مادیات نمییابند. مثال علیرغم اینکه کلی جای پارک هست، ملت ماشــین را همینجوری وسط خیابان روشن میگذارند و میروند بقالی چیپس و خیارشور بخرند تا همه بفهمند که چقدر در بحر مکاشفت مستغرق شدهاند؛ اگر احیانا در ماشین باز باشد و آهنگ حامد همایون هم پخش بشود که دیگر کولتر هم به نظر میرسند و بیشتر به وظیفهی اجتماعیشان عمل کردهاند. این دسته از رانندهها اساسا اعتقادی به سرقت ندارند و همهشان یک باور مشترک دارند، آن هم این است که میگویند «ماشین را روشن بگذار و وسط خیابان رها کن، اگر رفت بدان از اول هم مال تو نبوده».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.