بوق برای چراغ قرمز

Vizhenameh - - NEWS - رضا مشتاق

در ســفرنامههایی که طی این مدت در خودرو پالس منتشــر شد همواره بحث فرهنگ رانندگی ایرانیان و مردم ســایر کشــورها مورد قیاس قرار گرفــت و نتیجه این بود که ایرانیان در این زمینه یکی از پرچالشترینها هســتند. یکی از این موارد بوق است. بارها از اینکه رانندگان وطنی برای ســالم و خداحافظی از بوق استفاده میکنند و میخواهند راه بگیرند بوق میزنند صحبت کردیم. اما یک بوق مغفول واقع شده است. در کشورهای مختلف اگر عابر پیاده به عالیم راهنمایی و رانندگی توجه نکند بهشــدت با بوق رانندگان مورد حملــه قرار میگیرد به نحوی که عابر پیاده جرأت نمیکند برای بار دیگر چنین اشتباهی را بکند. همه رانندگان حتی آنهایی هــم که با عابر پیاده برخوردی ندارند بدون وقفه بــوق میزنند تا عابر پیــاده به جای خود بازگــردد. امــا در ایــران خیلــی از رانندگان راه میدهند و هیچ بوقی هم نمیزنند. گویا عابر پیاده کار درســتی را انجام داده است. لذا توصیه ما به رانندگان این است که بوق را بــرای مواردی که اشتباه است مورد استفاده قرار ندهند برای حفظ جان مردم مواقعی که از چــراغ قرمز رد میشوند از بوق استفاده کنند. خوانندگان روزنامه ایران با ارسال پیامک به شمارهای که در شناسنامه خودرو پالس آمده است میتوانند سؤاالت خودرویی خود را از کارشناسان فنی ما بپرسند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.