رکوردشکنی کامیون هیدروژنی شرکت بوش!

Vizhenameh - - NEWS -

یک شــرکت خودروســازی بهنام نیکوال به تازگی از همکاری و برنامهریزی وسیع و مشترک با شرکت بوش خبر داده که به طراحی و تولید نســل جدید کامیونهای هیبریدی مربوط است. طبق اعالم این شرکت، کامیونهای مذکور بصورت دو منظوره هم با باتری و به صورت برقی و هم با سوخت هیدروژنی تولید خواهد شد که با هدف تولید کامیونهای نیمه خودکاری طراحی شــده اســت. این کامیون هیبریدی میتواند با یک بار شارژ مسافتی حدود 19۳1 کیلومتر را طی کند که این مســافت یک رکورد محســوب میشود. شرکت نیکوال با همکاری بوش سعی دارد طرح خود را بزودی اجرایی کرده و این خودوری جالب نیمه خودکار را تا سال 2021 روانه بازار کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.