اتحاد رنو، نیسان و میتسوبیشی به کجا انجامید؟

Vizhenameh - - NEWS -

در ابتدا کســی فکر نمیکرد ســه خودروســاز بــزرگ و معتبر دنیا بتواننــد به این ســادگی با هم متحد و همفکر شــوند، اما اتحاد رنو، نیســان و میتسوبیشــی و ارائه یک نقشه راه 6 ســاله نشان داد این گروه خودروســازی برنامههــای بزرگ و مهمی در ســر دارند. البته مهمترین هدف مشــترک این سه شرکت، کاهش هزینه محصوالت و همچنین عرضه 12 خودروی الکتریکی جدید است که تا سال 2022 بهســرانجام میرســد. این سه برند شناخته شــده بزودی استفاده از پلتفرمهای مشترک را افزایش میدهند تا بتوانند تا سال 2022 بیش از 9 میلیون دستگاه خودرو را روی 4 پلتفرم مشترک ساخته و راهی بازار کنند. ضمن اینکه طراحی و ســاخت نســل جدید پیشرانههای الکتریکی و باتریها تا سال 2022 نیز از دیگر اهداف اتحاد رنو، نیسان و میتسوبیشی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.