بولداگ آمریکایی دوباره بیدار شد

Vizhenameh - - NEWS -

بســیاری از ما با کامیونهای معروف و پرقدرت ماک آشنا هستیم. شــرکتی که بیش از صدسال در صنعت کامیونسازی و حملونقل جهــان در بین بهترینها بوده و خیلــی از رانندگان حرفهای با این غول آمریکایی که یک مجســمه آهنی سگ بولداگ بر لبه کاپوت خود دارد خاطره دارند. ماک به تازگی جدیدترین ِکشــنده خود را با نام اَنِثم )Anthem( معرفی کرده که به گفته این شــرکت قرار اســت گذشــتهٔ پرافتخار خود را در دنیای مدرن تجربه کند. عالوه بر ظاهر زیبای این کامیون باســابقه، کابین راننده هم با تجهیزات فراوانی طراحی و تجهیز شده که بیشتر شبیه یک خودروی لوکس با سیســتمهای کمکیراننده از قبیل کروز کنترل راداری و هشدار خروج از خط اســت. این غول مهارنشدنی به سه پیشرانهٔ مختلف از جدیدترین موتورهای توربودیزل مجهز است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.