BMW بهدنبال تولید لوکسترین شاسی بلند

Vizhenameh - - NEWS -

بــرای باواراییهــا هیچ کاری نشــد نــدارد و آنها ثابــت کردهاند هرخودرویی را که اراده کنند میسازند. در همین راستا برند بیامو قصد دارد، دوباره دســت به کار بزرگی بزند. طرحی که قرار اســت لوکسترین و بزرگترین شاســیبلند تاریــخ بیامو یعنی X7 را با اجرای طرحی پیچیــده و منحصربفرد متحول کند و با نام X8 به بازار بفرســتد. هنوز جزئیات دقیقی از این طرح وسیع و مهم بیامو منتشر نشده اما گفته میشود طراحان این برند آلمانی نظر ویژهای به معماری شاسیبلند رولزرویس کولینان برای ساخت X8 دارند. بههــر ترتیب بیامو قصد دارد این محصول انحصاری خود را هرچه ســریعتر به مرحله تولید و عرضه برساند تا بتواند همچون همیشه در این عرصه بدرخشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.