زورآزمایی آلفارومئو با بیام و به تعویق افتاد

Vizhenameh - - NEWS -

آلفارومئــو چندی پیش اعالم کرد قصــد دارد با تولید و عرضه یک ســدان تمام عیار به زورآزمایی و شکســت رقیب بزرگی همچون بیامو بپردازد. البته این دورخیز به سرانجام نرسید و این خودروساز ایتالیایــی، تولید رقیــب جدید بیامو را تا ســال 2021 به تعویق انداخت. کارشناســان خودرویــی جهان اما از ایــن تعویق چندان تعجب نکردنــد چراکه مدیرعامل فیات کرایســلر پیش از این هم ســابقه چنین وعدههایی را داشته است. بد نیست بدانید آلفارومئو قول داده بود با تولید این ســدان بتواند عالوه بر بیامو ســری 5 با خودروهایی نظیر مرسدس بنز E کالس، آئودی A6 و ولوو S90 هم رقابت کند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.