وداع چشم بادامیها با تویوتا FJ کروزر

Vizhenameh - - NEWS -

ســال 2006 بود کــه تویوتا FJ کروزر به بــازار جهانی معرفی و در بسیاری از کشــورها از جمله ایران با اســتقبال خوبی روبرو شد، اما ژاپنیها ترجیح دادند فعال با این خودروی محبوب خداحافظی کنند تا محصول دیگری وارد بازار داخلی این کشور شود. گفته میشودFJ کروزر بزودی با برگزاری یک جشن بازنشستگی از گردونه فروش خارج خواهد شد تا جای خود را به یک مدل سفارشی فاینال ادیشن تویوتا دهــد. مدیران تویوتا اعالم کردند به محض خداحافظی رســمی FJ کروزر از بازار ژاپن، پیکاپ تراک هایلوکس وارد بازار داخلی این کشور میشــود. جالب است بدانید هایلوکس که از حدود 50 سال پیش در سراسر دنیا عرضه شده و رکورد فروش در بیش از 180 کشور دنیا را دارد، از سال 2004 به بعد، هیچگاه در بازار ژاپن عرضه نشد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.