نسل جدید رنو مگان الکتریکی در راه است

Vizhenameh - - NEWS -

شــرکت رنو در نظر دارد با عرضه مدل مگان R تا چند سال آینده تحول بزرگی در نســل جدید خودروهای الکتریکی بوجود آورد. به گفته یکی از مدیران ارشد رنو تمامی خودروهای آینده این شرکت دارای ســطحی از الکتریکی سازی هســتند، در نتیجه نسل کنونی مگان RS آخرین خودرو با پیشرانه بنزینی کالسیک است. نسخه جدید مگان RS تا پایان ســال آینده معرفی میشــود که شرکت رنــو هدف اصلی خود از طراحی و تولید این خودرو را رســیدن به رکورد جدید و کسب عنوان سریعترین خودروی دیفرانسیل جلوی تولیدی خود اعالم کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.