یکهزار فولکسواگن در گمرک ایران

Vizhenameh - - NEWS -

بر اساس پیش نویس دستورالعمل واردات خودرو که در انتظار امضای اســحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور میباشــد، ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور باالی 0052سیســی (خودروهای لوکــس و میلیاردی) به ایران لغو خواهد شــد. البته وزارت صنعت چنیــن خبری را تایید نمی کند و معتقد اســت واردات خودروهای باالی 2500 سی سی ممنوع خواهد ماند.اگر پیشنویس عنوان شده امضا شــود تغییرات گسترده ای در معیار واردات خودروهای لوکس ایجاد می شود. گفتنی است تا به امروز حقوق ورودی خودروهای زیر 1500 سی ســی 04درصد و خودروها با حجم زیر 2500 سی سی 50 درصــد و همچنین واردات خــودرو با حجم موتور باالی 2500 سی سی ممنوع بوده است. براساس بند یک «دستورالعمل مدیریت واردات خودروهای ســواری» انجام ثبت سفارش خودروهای سواری توســط نمایندگی های رسمی، حداکثر تا ســقف سه هزار دستگاه مشروط براینکه ارزش آن از سقف 100 میلیون دالر باالتر نرود مجاز خواهد بود.در بند 2 متن پیش نویس آمده، واردات خودروی کامل h( ) مازاد بر میزان تعیین شده منوط به تولید خودرو یا قطعات از همان نشــان تجاری اعم از ســرمایه گذاری مســتقیم یا سرمایه گذاری مشترک تا ســقف 05درصد از ارزش تولید ساالنه داخلی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. براســاس بندهای 4 و 5 پیش نویس دســتور العمل مذکور ثبت ســفارش خودروهای قبلی انجام شــده تا پیش از ابالغ این دســتورالعمل با رعایت سود بازرگانی مشــخص شده در این دستورالعمل از اجرای سایر بندهای آن مســتثنی خواهند بود و ترخیص خودروهــای مانده در گمرک دارای قبــض انبار تا تاریخ 91شــهریور 96 با شــرط عقد قرارداد با نمایندگی های رسمی و پرداخت سود بازرگانی این دستورالعمل به مدت اعتبار یک ماه بالمانع است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.