برترین خودروهای مفهومی فرانکفورت7102

Vizhenameh - - NEWS -

‪Kia Proceed‬ کیا بــا یک خودرو مفهومی شــوتینگ بریک به نمایشگاه آمده بود و توانست توجه بسیاری را به این خودرو جلب کند، بهویژه که در حال حاضر شــنیده میشود ممکن اســت خودرویی شــبیه به این را از سوی کیا ببینیم. بخشهای زیادی از این خودرو از نمونههای تولیدی اســتینگر آمده است، اما طراحی بخــش عقب آن کامال خاص و جدید اســت. البته خیلی بعید است طرح کابین این خودرو را در نمونههای تولیدی ببینیم، اما شنیدهها نشان میدهد در سال 2018 شاهد ورود آن به بازار خواهیم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.