جداییناپذیری اشتباهات داوری از صنعت خودروسازی

Vizhenameh - - NEWS -

اولیــن چیزی کــه ایــن نهــاد نظارتی میخواهــد در مــورد آن تحقیق کند این اســت که «صنعت خودروسازی ما در این چند ســال چه کرده؟!» باید در جواب آن بگوییم «همــه رو دیوونه کــرده!». واقعاً صنعت خودروســازی در این چندســاله آنقــدر تحول در محصوالت خود داشــته اســت که اگر کســی بخواهد آن را انکار کند واقعاً به این معناســت که مشاعرش را از دســت داده اســت. مثال فرض کنید شــما یک پژو 206 میخرید و برای رفع مشکل به تعمیرگاه مراجعه میکنید. بعد از اینکه مدل خودرو را به تعمیرکار گفتید، با شنیدِن این جواب که «همه مدل ۳9ها مشکل استارت دارن، باید باهاش راه بیای؛ بهتر از مدل 59هاست که دریچه گازشون ایراد داره» متوجه میشوید که این تحول در بندبند صنعت خودروسازی ما نهادینه شــده و یک مدل خودرو خودش فینفسه میتواند هر روز متحول شــده و دیروزش مثل امــروزش و امروزش مثــل فردایش نباشد. عالوه بر همهی اینها، اخیراً صنعت خودروســازی ما با حذف دســتگاه پخش ماشین از روی اتومبیلها، باعث شده است کــه دیگر رانندهها حواسشــان به ضبط و رادیو پرت نشــود و اینگونه تحولی عظیم در امنیت رانندگی پدید آورده است. واقعاً این تحوالت آن قدر وسیعند که هیچکس نمیتواند آنها را نادیده بگیرد. یکی دیگر از موضوعاتی که خواســته شده کمیسیون اصل نود مورد بررسی قرار دهد، بحث تلفات جادهای محصوالت خوروسازان ماست. وضعیت قضاوت مردم در مورد تلفات هم شــده حکایت مرغ همســایه؛ این همه هرروز هرروز اتوبوسهــای خارجی ته دره سقوط میکنند و رکوردی را ثبت کردهاند که دیگر برای نام بردن از تلفات جادهای به جای تعداد نفر باید از گیگانفر استفاده شود، آن وقت این وســط چهارتا پراید هم تلفات داده است، همه یاد گرفتهاند آن را در بوق و کرنا کنند. به هرحال نباید فراموش شود که بررسی علت تلفات جادهای و سایر حوادث مربوط به خــودرو، نیازمند تحلیل کلیهی عوامل است. خوشبختانه خودرو پالس قبال ایــن تحلیل را انجــام داده و به این نتیجه رسیده است که فضای فیزیکی خیابانهای ما برای عبور و مرور خودروها مناسب نیست. وگرنه شما بیایید 500 متر از یک اتوبان را ببندید و مسقف کنید و به رانندهها بگویید همینجا ماشین بازی کنند؛ مطمئن باشید دیگر خبری از تلفات نخواهد بود. ما واقعا تعجب میکنیم یک ســری بدون هیچ اطالعاتــی رفتند و وقت مجلس را با یک سری شــکایت بیمورد گرفتهاند که چرا خودروهــای ما آتــش میگیرد. این مردم همیشه ناراضی اگر به جای غر زدن، یک سری به کتاب علوم سوم دبستانشان میزدنــد متوجه میشــدند که آتش یک مثلــث دارد و هرجا بنزین و جرقه در یک هوای اکســیژندار، کنار هم باشند ممکن است آتشسوزی هم رخ بدهد. اگر خیلی دوست دارند ماشینشان آتش نگیرد بروند در خالء پشت فرمان بنشــینند که دیگر هوایی وجود نداشــته باشد. اگر هم خیلی عجله ندارند، میتوانند دو ســه سال صبر کنند تا اکسیژن هوای تهران به صفر برسد تا خیالشان بابت آتش سوزی راحت باشد. چند وقت است که عدهای عادت کردهاند یــک روز در میان بیایند از انحصار صنعت خودروســازی ایران گله و شکایت کنند. متاســفانه این افراد اصًال سواد و صالحیت کافــی بــرای اظهارنظر در این مــوارد را ندارند، در همه جای دنیا وقتی یک صنعت جدید راه افتاد، دولت با ایجاد انحصار برای آن، راه را برای پیشــرفتش هموار میکند و وقتــی آن صنعت پا گرفت دولت کمکم انحصــار را ملغی میکند. ایــن عده اصًال متوجه نیستند که صنعت خودروسازی ما هنوز یک طفل نوپای 50-60 ســاله است و نباید آن را با ســناریوی گلوبالیزیشــِن غربیهای معلومالحال تحت فشار قرار داد. همچنین ما جسته و گریخته شنیدهایم که گویا قرار است تحقیقی هم در مورد وجود رانت در صنعت خودروســازی انجام شود. به ضرس قاطع به شما عرض میکنیم که در این صنعت هیچ رانتی وجود ندارد؛ اگر هم میبینید واردات خودرو دست چند نفر خاص است، به خاطر توانایی و شایستگی خودشان است. مگر بارسلونا و رئالمادرید که هر ســال در اللیگا اول و دوم میشوند ژنشــان خوب بــوده یا از رانت اســتفاده کردهاند؟ حاال اشــتباهات داوری هم به هر حال جزئی از فوتبال است و ممکن است در کشور ما کمی بیشتر از جاهای دیگر باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.