نظم و ترتیب را فراموش کردیم

Vizhenameh - - NEWS -

یکــی از نکاتــی کــه در ســفرهای خــارج از کشــور بــرای ایرانیان جــای تعجب دارد آرامــش راننــدگان اســت. ایــن آرامــش ســبب شــده نظــم و ترتیــب خاصــی در خیابانهــا حکفرمــا باشــد. در خیابــان و اتوبانهــا فــردی را نمیبینید که بین خطوط رانندگی نکند و همواره آنها به خط رانندگی سایر افراد ورود نمیکنند حتی اگر پشــت چراغ قرمز بمانند و ردیفهای دیگر خالی باشد هیچکس به سمت دیگر نمیرود. موضوع دیگری که رعایت میشود آزاد بودن گردش به راست است. هیچ رانندهای به خود اجازه نمیدهد که مسیر گردش به راست سایر رانندگان را مسدود کند، برای آنکه زودتر از چراغ قرمز عبور کند. این آرامش باعث شده میزان تصادفهای رانندگی در کشــورهای مختلف در مقایسه با ایران بسیار کمتر باشد و افراد از رانندگی خود لذت ببرند. ولی در ایران دقیقا عکس این امر اتفاق میافتد. رانندگان برای حرکت در مســیرهای کوتاه بســیار خسته میشوند و همین خســتگی باعث رعایت نکردن قانون میشــود. برخــی از رانندگان به عابر پیــاده، خطوط رانندگی و عالیمراهنمایــی و رانندگــی توجه نمیکنند و هرگونه که دلشــان بخواهد رانندگی میکنند. از ایــنرو رانندگان بهخصــوص آنهایی که در پایتخت هستند وقتی وارد خیابان میشوند گویا وارد زمین مسابقه شــدهاند و همه میخواهند از یکدیگر ســبقت بگیرند. لذا این عوامل باعث میشــود که ســطح رانندگی ما با سایر کشورها تفاوت زیادی داشته باشد. خوانندگان روزنامه ایران با ارسال پیامک به شمارهای که در شناسنامه خودرو پالس آمده است میتوانند سؤاالت خودرویی خود را از کارشناسان فنی ما بپرسند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.