فی ‌سلیفت‌رنجروور‌اسپرت‌هیچ‌چیز‌کم‌ندارد

Vizhenameh - - NEWS -

هرگاه خواســتید از قدرت، تنوع و تکنولوژی بیشــتر صحبت کنید، نسخه فیسلیفت شده مدل رنجروور اسپرت بهترین گزینه است. نسخهای که لندروور به تازگی آن را معرفی کرده اســت و تغییرات زیادی در سپر جلو، جلوپنجره بازطراحی شــده و چراغهای جلوی > ماتریکس داده است. ضمن اینکه ورودیهای هوای درون سپر جلو نیز که باعث جریان بهتر هوا و خنککنندگی پیشــرانه میشود از تغییرات جالب این مدل است. فراموش نکنید نصب یک اســپویلر تهاجمیتر در عقب این مــدل و رینگهای جدید 21 و 22 اینچی نیز از جمله تغییرات خارجی نسخٔه فیسلیفت شدٔه این ^hs لوکس است. البته دامنه تغییرات این خودرو به داخل کابین هم رسیده و نصب تعداد زیاد نمایشگرهای مختلف برای سرگرمی یا کمک به راننده بیش از هر چیز دیگری خودنمایی میکند. قرار است این رنجروور اسپرت جدید اوایل سال آینده در بریتانیا و ســپس کل اروپا عرضه شود. مسؤوالن این شرکت بریتانیایی اعالم کردند قیمت مدل اســتاندارد این ^hs لوکس از 61/315 پوند آغاز و نهایتاً مدل ^sz با قیمت پایه 99/680 پوند عرضه خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.