تولید‌هیوالی‌سری‌8‌ب.ام.و‌از‌سال‌8102

Vizhenameh - - NEWS -

در حالی که بســیاری مشــتریان محصوالت ب.ام.و و حتی کارشناســان خودرو برای رونمایی محصول جدیدی از این شرکت باواریایی ثانیه شماری میکننــد، ب.ام.و اعالم کرد تولید محصول جدید خود یعنی ســری 8 از ســال 2018 در تأسیســات دینگولفینگ آلمان آغاز خواهد شد. سری 8 جدید که اوایل سال جاری به فرم کانسپت رونمایی شد، قرار است ابتدا به عنوان کوپهای جدید وارد بازارهای آمریکا و اروپا شود و زمانی که تولید و تحویل نسخه سقف سخت آغاز شد، این خودروساز آلمانی به دنبال عرضه نسخه کانورتیبل سری 8 در سال 2019 برود. گفته میشود ب.ام.و سری 8 قرار است در برابر رقبای سرسختی همچون مرسدس بنز ^ کالس کوپه و کابریولــت قرار گیرد. این مدل مثل برادر چهار در خود یعنی ســری 7 تریمهای گوناگونی دارد که با پیشــرانههای متعدد طراحی شده است. هر چند ب.ام.و هنوز اعالم نکرده چه زمان از ســری 8 خود بهطور رســمی رونمایی میکند و اما این احتمال وجود دارد که این خودرو در نمایشــگاه خودروی ژنو رونمایی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.