شکست‌دیترویت ‌یه‌ا‌برابر‌رقبای‌آسیایی‌و‌اروپایی

Vizhenameh - - NEWS -

فورد، جنرال موتورز و بخش آمریکای شمالی فیات- کرایسلر به عنوان ســه خودروســاز بزرگ دیترویت از اقتدار و توانایــی باالیی در تولید برخوردار هستند، اما این اقتدار به تازگی با هجوم خودروسازان آسیایی و اروپایی دچار خلل شده است. به تازگی اعالم شده این سه خودروساز بزرگ دیترویتی برای نخســتین بار طعم شکست و جاماندن در میزان تولید را نســبت به رقبای آســیایی و اروپایی خود چشیدهاند و امسال نمیتوانند بیشتر از 8/6 میلیون خودرو تولید و روانه بازار کنند. این در حالیســت که تولید کلی خودروسازان آسیایی و اروپایی به همراه تسال در آمریکا امســال چیزی در حدود 7/8 میلیون دستگاه است! هر چند سه برادر دیترویتی مدتهاست در حال انتقال تولیدات برخی مدلهای خود در مکزیک و چین هستند، اما پیشبینی شده این اختالف تولید تا سال 2024 بیشتر هم خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.