معجزه‌کارلکس‌دیزاین‌در‌کابین‌مرسدس‌ویانو!

Vizhenameh - - NEWS -

زیبایی، راحتــی و تجمل از جمله فاکتورهای همیشــگی ونهای مرســدس بنز اســت که گویا این عوامل هیچــگاه از نظر مدیران ایــن برند آلمانــی دور نمیمانند. این را گفتیم تــا به کار جالب و تحســین برانگیز متخصصــان کابیــن کارلکس دیزاین برســیم. متخصصانــی که عالقــه خاصی به ونهای مرســدس دارند و قبال هم چندیــن نمونه از مدلهای اســپرینتر را لوکستر کرده بودند. کارلکس دیزاین این بار به ســراغ ویانوی قدیمی رفته و با خالقیتی باورنکردنی این ون را به حالت یک نشیمن شیک و راحت درآورده است.تریم چوبی روی داشــبورد، پانل دربها و اهرم دنده چندین پلــه و همچنین چرم دو رنگ کارلکس دیزاین روی غربیلک فرمان و پوشــش روی صندلیها با ترکیبی از چرم و آلکانترا به رنگهای مشــکی و قهوهای از جمله مواردی اســت که در نگاه اول، همه را مبهــوت خود میکند. کارلکس دیزاین تمام ســعی خود را کرده تا این ون هفتنفره را برای رویدادهای مهیا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.