تست‌خیابانی‌ب.ام.و‌سری‌2‌گرن‌کوپه‌

Vizhenameh - - NEWS -

با انتشار تصاویر جاسوسی از ب.ام.و سری 2 گرن کوپه که در حال تســت خیابانی است مشخص شد این سدان چهار درب باواریایی با کد داخلی F44 در ســال 2020 معرفی خواهد شــد. این مدل از ب.ام.و که حدود 4/5 متر طــول دارد باید بزودی به مصاف رقبای توانمندی همچون نسل جدید مرســدس > برود. مدیران برند ب.ام.و اعالم کردهاند این شــرکت قصد دارد با نسل بعدی سری2 ادای احترامی به مدل 2002 نمادین داشــته باشــد. طبیعتا با این ادعا میتوان امیدوار بود طراحی متمایزتری را بین مدلهای جدید ب.ام.و شــاهد باشــیم. ســری 2 گرن کوپه جدید مثل بسیاری از محصوالت کوچک ب.ام.و، دیفرانسیل جلو خواهد بود چون تبدیل به دیفرانسیل عقب بسیار پرهزینه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.