هد ‌فگذاری‌اشکودا‌برای‌شاس ‌یبلند‌کاروک‌^Z

Vizhenameh - - NEWS -

هنوز روند تولید و تحویل نخســتین نمونههای کراس اوور کامپکت اشکودا کاروک آغاز نشده که این کمپانی به سراغ نسخههای جدید رفته اســت. هر چند که در صورت تحقق این هدف باید حداقل تا ســال 2019 صبر کرد.به گفته «کریستین استروب» رئیس بخش تحقیقات و توســعه اشــکودا هنوز تولید مدل Z^ کاروک نهایی و تایید نشــده، اما این کمپانی با جدیت پیگیر این هدف است. البته این مدیر به عنــوان یکی از افراد بانفوذ و تأثیرگذار در این کمپانی تولید مدل کودیاک Z^ در ســال آینده را غیرممکن ندانسته است. اشــکودا قبًال هم نمونههای پیشتولیدی از کاروک Z^ الکتریکی را انجام داده بود و گویا برای تولید این شاســی بلند بســیار مصمم و جدی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.