دیکتاتورهای‌ماشی‌نباز

Vizhenameh - - NEWS -

دیکتاتورهــا در همــه جهــان منفور هســتند و اینکه ما به آنها میپردازیم اصــًال دلیل عالقه ما به آنها نیســت. در میان فهرست بلند دیکتاتورهای جهان، عدهای از آنها «ماشینباز»تر از سایرین بودند و ما هم در این فهرســت کوتاه، تعدادی از مشهورترین آنها را مرور کردهایم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.