سرعت‌از‌سرزمین‌ژرم ‌نها

صنعت خودروســازی آلمان از دید بســیاری از عالقهمندان این صنعت، نمادی از موفقیت است. آلمانیها مخترع خودرو هستند و تعدادی از برترین خودروهای جهان را آلمانیها ساختهاند. آلمانیها را بیشتر به دلیل تولید خودروهای خانوادگی لوکس و باکیفیت میشناسند، اما در این میا

Vizhenameh - - NEWS -

‪Opel GT‬

بیــش از چهار دهــه پیش اپل بــا معرفی مدل GT بســیاری را غافلگیر کــرد. این خودرو در ســال 1965 به بازار معرفی شد و به دلیل طراحی خاص و البته مالکیت جنرال موتورز بر شــرکت اپل به بــرادر کوچکتر کوروت مشــهور شــد. البته شــباهتهای اپل GT با کوروت در همین محدوده باقی ماند چراکه توان این خودرو کامال متناســب با ابعاد آن و البته بازار اروپا، کم بود. بر روی این خودرو دو موتور نصب میشد که یکی از آنها 1/1 لیتر و دیگری 1/9 لیتر حجم داشت و قدرت آنها نیز 67 و 102 اســب بخار بود که در مقابل کوروت رقم بسیار پایینی است. البته این خودروی جمعوجور وزنی کمتر از 900 کیلوگرم داشت و به همین دلیل هم با موتور 1/9 لیتری نمونهای چابک بود.

‪DKW Monza‬

شــرکت<t ازجمله برندهــای کالسیک آلمانی اســت که هنوز هم پس از حدود نیمقــرن عالقهمندان خودروهــای آلمانــی آن را فراموش نکردهانــد. این خــودروی کوچک در اصــل بــر پایــه مــدل 3=6 شــرکت <t که یک خــودروی خانوادگی بود ســاخته شــد و هدف اصلی از ســاخت آنهم رکوردشکنی بود. به همین دلیل مهندسان شرکت تا جایی که توانستند بدنه آن را سبک کردند. این خودرو با موتور سه سیلندر 900 سیسی 40 اسب بخاری و البته دو زمانه خود توانست در سال 1965 در پیست مونزا ایتالیا پنج رکورد سرعت را جابجا کند و نام خودرو هم از همین پیســت آمده است. تولید این خودرو تا ســال 1958 ادامه داشت اما وقتی اتویونیون بهعنوان مالک <t تامین شاســی آن را متوقف کرد، تولید این خودرو دوست داشتی هم متوقف شد.

‪Mercedes-benz 190sl‬

مرســدس بنز در دهه 50 میالدی خودروی گالوینــگ را در خط تولید خود داشــت اما گالوینگ در کنار تمام برتریهای خود بسیار گران بود. به همین دلیل مرسدس بنز تصمیم گرفت با حفظ اصول کلی طراحی گالوینگ، خودرویــی ارزانتر را روانــه میدان کند و به این ترتیب 190SL در ســال 1954 متولد شــد. این خودرو بر روی شاســیکوتاه شده مدلهــای E کالس آن روزهای مرســدس بنز ســاخته میشــد و موتور آنهم برخالف گالوینگ، نمونهای چهار سیلندر و 1/9 لیتری بودکــه برای نصب بر روی این خودرو تقویت شده بود تا بتواند 105 اسب بخار قدرت تولید کند و حداکثر ســرعت خودرو را به بیش از 170 کیلومتر در ساعت برساند، رقمی مناسب بــرای دهه 50 میالدی. جمع اینها ارزانتر از گالوینگ بود و به همین دلیل بیش از 52هزار دستگاه از آن به فروش رفت.

‪BMW 328‬

ب.ام.و بخش عمدهای از موفقیتهایش را در دوران پس از جنگ جهانی دوم به دست آورد اما در سالهای پیش از جنگ نیز این شرکت توانســته بود جایگاه مناسبی در زمینه تولید خودروهای اســپرت به دســت آورد و ب.ام. 328و هم سرآمد آن دوران است. این خودرو که اولینبار در سال 1936 به بازار معرفی شد، با موتور دو لیتری و سه کاربراتور میتوانست 80 اسب بخار قدرت تولید کند که در دوران خودش برای یــک موتور دو لیتری رقم قابل قبولی بود. با ظرفیــت دو نفر، یک خودروی اســپرت در دوران خود بود هرچند به دلیل قیمت باال فروش چندان زیادی نداشــت اما در رقابتهــای اتومبیلرانی حضــور موفقی داشت بهگونهای که دو بار قهرمان رقابتهای

Mille Miglia ایتالیا شد.

7

8

9

10

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.