محصول جدید دایهاتسو با ترکیبی از گذشته و آینده

Vizhenameh - - News -

نمایشــگاه خودروی توکیو 2017 مهمان ویژه ای خواهد داشت. مهمانی قدیمی به نام دایهاتسو که قرار اســت به عنوان جدیدترین خودروساز ژاپن، محصوالت خود را رونمایی کند. گویا این محصوالت جدید، کانســپت جالب توجه این شــرکت به نام ‪E ŽŴƉĂŐŶŽ‬ اســت که دایهاتسو به خوبی توانســته این مدل را با تلفیقی از محصوالت دهه 60 میالدی و مدل های جدید خود خلق کند. این کانسپت جدید و هیبریدی یک کوپه چهار درب است که در کابین خود اولویت اصلی را به سرنشینان جلو داده و صندلیهای عقب نیز درهای خاص خود را دارند.البته دایهاتســو یک کانسپت دیگر به نام

‪E WƋŽ ĂƋŐŽ‬ را نیز در این نمایشگاه رونمایی خواهد کرد که یک ون تجاری کامپکت است که به رغم داشتن چرخهای کوچک، فضای مناسبی برای سرنشینان فراهم کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.