رنجروورهمفیسلیفتکرد!

Vizhenameh - - News -

رنجروور یا همان بــرادر بزرگتر لندروور به محض فیس لیفت برادر کوچکترش دست به تغییرات مشابه زد تا مدل جدیدی را به بازار عرضه کنــد. در نگاه اول به این رنجروور فیسلیفت شــده و جدید، می توان تغییرات ســپر جلو، نصب جلوپنجره جدیــد و چراغهای > جلو و عقب را تشــخیص داد. ســپر عقب جدید نیز با سر اگزوزهای یکپارچه بهروزرسانی شده و زیبایی بیرونی این مدل لوکس را تکمیل کرده است. این پرچمدار بریتانیایی در کابین خودروی خود هم تغییراتی ایجاد کرده و مثل طراحی لندروور جدید، دو نمایشــگر 10 اینچی برای سیســتم اطالعاتی سرگرمی ‪DŽƵĐŚ WƋŽ ƵŽ‬ را نصب کرده است. البته تمامی دکمههــای داخلی کابین و رو دریها کامال به روز و صندلیهای جلوی این رنجروور هم نسبت به نمونه قبلی، عریضتر و عمیقتر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.