شهاب پاکنگر، فاطمه تهرانی /

Vizhenameh - - News -

امروز میخواهیم درباره «خوردنی سه حرفی» صحبت کنیم. «گول خوردن» معموال ناشــی از اعتماد اولیه اســت، مثال آدم به تابلوی دارای مجــوز از بانک مرکزی اعتماد میکند و گول میخورد، یــا پولش را به یک نمایندگی خودرو میدهد تا یک خودروی خارجی را پیشخرید کند و دوباره گول میخورد، ســر راه برگشت رانندهی سواری به او میگوید یک طوطی دارد که با ارزن روپایی میزند و شخص باز گول میخورد (چون طوطی ارزن نمیخورد و خوراکش تخمهی آفتابگردان است). در مورد مؤسســات مالی که بارها صحبت کردهایم، مورد آخری هم صرفًا یک مثال بود که به گوش ما رسیده اســت، لذا امروز درباره مورد میانی، یعنی پیشخرید خودروی خارجی از نمایندگی، صحبت میکنیم و با بررســی ابعاد مختلف این قضیه متوجه میشویم چه عواملی باعث میشود تا به آدم احساس گولخوردگی دست بدهد:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.