پای محصوالت مینی به چین باز شد

Vizhenameh - - NEWS -

مدیــران کمپانی بامو از توافق تازهای با خودروســاز چینی گریتوال خبر دادند که زمینهای برای حضور گســترده مینیها در این کشــور پهناور آســیایی خواهد بود. ایــن کمپانی آلمانی قصــد دارد امتیاز و امکانــات تولید محصوالت مینی را به گریــت وال به عنوان بزرگترین شاسیبلند ساز چین بسپارد. طبق این توافق، گریت وال حتی میتواند مینیهای ساخته شــده خود را صادر هم بکند. جالب آنکه بدانید این برای نخستین بار است که یکی از محصوالت مینی، خارج از اروپا تولید میشود. بامو در ماه جوالی هم اعالم کرد نسخه تمام الکتریکی مینی را در آکســفورد انگلســتان تولید خواهد کرد که این موضوع به معنای توقف تولید این محصول در آلمان و هلند است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.