سیل شکایات از سریال لیزینگهای کالهبردار

Vizhenameh - - News -

ایــن افراد اعالم کردهاند که «بــرای تحویل گرفتن خودروی مدنظــر خود مبلغی را به این شــرکت پرداخــت کردهاند اما نه تنها خــودرو را تحویل نگرفتهاند بلکه حتی این شــرکت پاسخگوی این افراد هم نیست». مالباختگان درخواست خود را به قــوه قضائیه نیز ارائه و از کمیســیون اصل 90 مجلس درخواســت کمک کردهاند. پیش از این نیز دادســتان تهران از کالهبرداری یک شــرکت لیزینــگ دیگر خبر داده و اعالم کــرده بود: «تاکنــون بیش از هزار و 500 نفــر علیه مدیران این شــرکت طرح شــکایت کردهاند و پلمپ این شرکت نیز با دســتور مقام قضایی و به دلیل تخلفات بیشمار و با هدف جلوگیری از تخلفات بیشــتر صورت گرفته است.» همچنین اخیــرا رئیس کل دادگاههای عمومــی و انقالب تهران هم از وجود 008شاکی برای یک شــرکت لیزینگ خبر داده است. این اعالم با این ابهام مواجه اســت که چرا باید شــرکتهای لیزینگ که بانک مرکزی مســؤول ناظر بر فعالیت آنهاست تا این حد تخلف داشته و مانعی برای فعالیت آنها نباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.